L’amore è cieco.

Dio è amore. L’amore è cieco. Andrea Bocelli è cieco. Andrea Bocelli è Dio.