Formazione ufficiale della squadra nipponica

Formazione ufficiale della squadra nipponica In campo

1. Tutiri Yoparo
2. Tiro Akatsodikane
3. Nishuno Mifreka
4. Sikuro Tesegno
5. Ken Mishtupishi
6. Motiro
7. Semitiri Mishibuto
8. Dinzaki Yosomeyo
9. Setiro Tifreko
10. Nakakata
11. Momo Teparotutto
In panchina:
12. Kissase Yoko
13. Yoko Poko Poko
14. Yoko Poi
15. Yokodimeno
16. Yoko Poko Mayoko
17. Yonoyokomai
Allenatore: Ariko Saki