If Pinocchio tells you he’s got wood then he’

If Pinocchio tells you he’s got wood then he’s lying.